Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zapytanie ofertowe nr 1/UE na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

indeks4

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
 
Wieluń, 30.08.2016 r.
 
Zapytanie ofertowe nr 1/UE
na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej
 
dotyczące projektu pn. „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia obecnych funkcji użytkowych oraz uzyskania nowych cech i funkcjonalności roweru ze wspomaganiem elektrycznym napędu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
 
(Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)
 
I. Zamawiający:      
                              
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
 
NIP: 8320001755
REGON: 730018532
 
II. Cel projektu
 
Celem projektu jest stworzenie sterownika poprawiającego obecne funkcje oraz wprowadzającego nowe na rynku cechy i funkcjonalności e-roweru. Rezultat projektu zostanie wdrożony do własnej działalności gospodarczej Zamawiającego.
 
III. Przedmiot zamówienia:
 
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
 
Przedmiotem usługi badawczo-rozwojowej jest zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego sterownika e-roweru, wyposażonego w:
a/ mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego,
b/ układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię,
c/ interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”.
 
Specyfikacja usługi badawczo-rozwojowej:
 
a/ Mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego posiadać powinien następujące cechy/funkcjonalności:
1. Komunikacja bezprzewodowa z użytkownikiem poprzez interfejs urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop).
2. Zabezpieczenie napędu rowerowego przed użyciem przez osobę nie posiadającą narzędzia autoryzacji, realizowane poprzez wpisanie kodu identyfikacyjnego lub posiadanie specjalnej aplikacji na urządzeniu przenośnym.
3. Zabezpieczenie  przeciwkradzieżowe poprzez przesyłanie użytkownikowi aktualnej pozycji GPS w przypadku wystąpienia jazdy bez autoryzacji
4. Dostosowanie do zasilania różnego rodzaju silników rowerowych: BLDC (trapezoidalna siła elektromotoryczna) oraz PMSM (sinusoidalna siła elektromotoryczna), montowanych w kołach przednich, tylnych  lub w napędzie centralnym
5. System regulacji prądu powodujący zmniejszenie tętnień momentu generowanego w silniku i ograniczenie odczuwalnych przez użytkownika drgań ramy roweru.
6. System współpracy z baterią powodujący eliminację stanów awaryjnego lub niespodziewanego wyłączenia napędu.
Zaprojektowane rozwiązanie powinno uwzględniać elementy półprzewodnikowe i mikrokontrolery najnowszych generacji.
 
b/ Układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię posiadać powinien następujące cechy/funkcjonalności:
1. Pełna kontrola baterii ogniw – cecha powinna powodować wydłużenie odcinka jazdy na baterii poprzez racjonalizację strat energii w baterii.
2. Pełna, zależna od wielu  parametrów kontrola procesu ładowania baterii oraz specjalna funkcja nadzorująca stan baterii w okresie wyłączenia z eksploatacji z możliwością generowania przez system komunikatów ostrzegających użytkownika o warunkach klimatycznych lub stanach rozładowania mogących mieć wpływ na zmniejszenie czasu eksploatacji baterii – cecha powinna powodować wydłużenie czasu użytkowania baterii (ilości cykli ładowanie-rozładowanie).
 
c/ Interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze” posiadać powinien następujące funkcjonalności:
1. Możliwość korzystania przez użytkownika e-roweru (poprzez Internet) z programów opracowanych  przez innych użytkowników lub  trenerów jazdy na rowerze; dzięki temu możliwe będzie, na poziomie użytkownika, dopasowanie sposobu  wspomagania do konkretnych potrzeb lub wymagań programów realizujących funkcje terapeutyczne, rekreacyjne lub edukacyjne.
2. Możliwość aktywnego udziału w społeczności użytkowników systemu sterowania, realizowanego za pomocą strony internetowej, polegającego na dzieleniu się swoimi doświadczeniami i pomysłami.
3. Możliwość zastosowania w systemie sterowania układu śledzenia pozycji (GPS), pozwalającego na dostosowywanie systemu sterowania układem wspomagania napędu rowerowego do wymagań określonych przepisami związanymi z obecnością roweru na ścieżce rowerowej, w obrębie której występują ograniczenia prędkości i mocy układu wspomagania; w samoczynnie załączającym się trybie „jazda na ścieżce”, system, bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika, będzie miał za zadanie wprowadzić normatywne ograniczenia parametrów, których przekroczenie nie jest dopuszczalne. Realizacja funkcjonalności będzie polegać na ustaleniu protokołu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę sterownika z bezprzewodowym urządzeniem przenośnym oraz ustaleniu zawartości rekordów danych wymienianych między urządzeniami w taki sposób, aby możliwe było oddziaływanie urządzenia przenośnego na parametry jazdy, bez możliwości wystąpienia zjawisk zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.
 
Usługa powinna uwzględniać wykonanie oprogramowania systemu wbudowanego i testowej aplikacji mobilnej w systemie Android, koniecznych do realizacji ww. funkcji sterownika.
 
 
Zakres usługi badawczo-rozwojowej:
 
1. Zadanie 1 Prace projektowe nad:
- układem elektronicznym realizującym funkcje sterownika opisane powyżej w punktach a-c,
- oprogramowaniem systemu wbudowanego,
- testową aplikacją mobilną w systemie Android.
 
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia, oprogramowania systemu wbudowanego i aplikacji mobilnej w systemie Android   zaprojektowanych w Zadaniu I, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
Zadanie 2 powinno uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
 
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia powstałego w ramach Zadań 1-2 i wykonanie dokumentacji produkcyjnej.
 
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu z wykonanej usługi.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
 
IV.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
IV.2 Oferentami mogą być tylko jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.);
c) instytuty badawcze;
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt od a) do e), będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
IV.3 Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład zespołu  badawczego powinny wchodzić minimum dwie osoby ze stopniem naukowym, w tym przynajmniej jedna  w zakresie   „Automatyka napędu elektrycznego”.
IV.4 Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych koniecznych do realizacji usługi.
IV.5 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie V.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
  3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
 
VI. Kryteria oceny oferty
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
VI.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
 
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie X  niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie IX niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VIII  niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem III niniejszego zapytania;
- czas realizacji zamówienia w ofercie nie jest dłuższy niż 17 miesięcy i zawiera się w terminach wskazanych w punkcie nr VII niniejszego zapytania.
 
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 
VI.2 Kryteria punktowe
 
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.

·Cena [waga: 80%] 

  • Doświadczenie zespołu badawczego [waga: 20%] 
 
 
VI.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 
Kryterium Cena:
Cena najniższa / Cena badana x 80% x 100 pkt.
 
Kryterium Doświadczenie zespołu badawczego:
Posiadanie doświadczenia w projektowaniu układów falownikowych dla silników trójfazowych potwierdzone publikacjami o tej tematyce w czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
3 publikacje lub więcej  – 3/3 x 20% x 100 pkt.
2 publikacje – 2/3 x 20% x 100 pkt.
1 publikacja – 1/3 x 20% x 100 pkt.
0 publikacji – 0 /3 x 20% x 100 pkt.
 
VII. Termin i czas realizacji zamówienia: 01.01.2017 r. – 30.05.2018 r. (17 miesięcy)
Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia.
 
VIII. Sposób przygotowania ofert:
VIII. 1 Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej w języku polskim, na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i  zawierać wszystkie wymagane informacje:
- nazwę i adres oferenta;
- ceny netto i brutto w PLN osobno dla każdego Zadania;
- łączną cenę netto i brutto oferty;
- datę sporządzenia oferty;
- minimum 6-cio miesięczny termin/datę ważności oferty;
- czas i termin wykonania zamówienia;
- opis doświadczenia zespołu badawczego;
- opis udziału osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego (zgodnie z zakresem zadania 2);
- podpis oferenta.
VIII.2 Oferta powinna zawierać podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
VIII.3 Oferta powinna zawierać podpisaną przez oferenta Szczegółową specyfikację kosztów oferowanej usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania wraz z uzasadnieniem ich wysokości.
VIII. 4 Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej Formularza ofertowego wraz z załącznikami wymienionymi w punktach VIII.2 i VIII.3.
VIII. 5 Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych oraz wariantowych.
 
IX. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6) lub adres mailowy: jan.zasada@zasada-rowery.pl
 
X. Termin składania ofert: 14.09.2016 r. do godziny 24.00
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 
XI. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 15.09.2016 r.
 
XII. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego: jan.zasada@zasada-rowery.pl oraz na stronie internetowej www.parp.gov.pl
 
Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
Zamawiający zastrzega, że z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Wejście w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie  uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 
Zmiana umowy z wykonawcą zamówienia jest możliwa tylko w zakresie dotyczącym terminu realizacji zamówienia.
 
XIII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.zasada-rowery.pl, na stronie internetowej www.parp.gov.pl   oraz udostępnione w siedzibie Zamawiającego.
 
XIV. Osoba do kontaktu:
Jan Zasada ; tel. +48 43 843 42 93; email: jan.zasada@zasada-rowery.pl
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/UE
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
 
 
Oświadczam, że:
I. Oferent akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
 
II. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
III. Oferent posiada status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz przyznaną kategorię naukową ……………………., o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
 
IV. Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład zespołu  badawczego wchodzą minimum dwie osoby ze stopniem naukowym, w tym przynajmniej jedna  w zakresie   „Automatyka napędu elektrycznego”.
 
Lp Imię
i nazwisko
Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/ doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia
1 …. …. …. …. ….
2 …. …. …. …. ….
3 …. …. …. …. ….
…. …. …. ….
 
V. Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych koniecznych do realizacji usługi.
 
Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów technicznych Sposób wykorzystania w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia
….
….
…. ….
 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/UE
 
 
Data oferty:…………………………………………………….
Termin ważności oferty:………………………………………
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………….….
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………….
Adres email Oferenta: ………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy stacjonarny:……………………………………………………………………………
 
 
 
 
DO:
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
NIP: 8320001755
REGON: 730018532
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/UE z dnia 30.08.2016 r. skierowane przez Zamawiającego: Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi badawczo-rozwojowej, która będzie realizowana w ramach projektu „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia obecnych funkcji użytkowych oraz uzyskania nowych cech i funkcjonalności roweru ze wspomaganiem elektrycznym napędu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
 
 
I. PRZEDMIOT OFERTY
 
Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego sterownika e-roweru, wyposażonego w:
a/ mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego,
b/ układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię,
c/ interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”.
 
Specyfikacja usługi badawczo-rozwojowej:
 
a/ Mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego posiadać będzie następujące cechy/funkcjonalności:
1. Komunikacja bezprzewodowa z użytkownikiem poprzez interfejs urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop).
2. Zabezpieczenie napędu rowerowego przed użyciem przez osobę nie posiadającą narzędzia autoryzacji, realizowane poprzez wpisanie kodu identyfikacyjnego lub posiadanie specjalnej aplikacji na urządzeniu przenośnym.
3. Zabezpieczenie  przeciwkradzieżowe poprzez przesyłanie użytkownikowi aktualnej pozycji GPS w przypadku wystąpienia jazdy bez autoryzacji
4. Dostosowanie do zasilania różnego rodzaju silników rowerowych: BLDC (trapezoidalna siła elektromotoryczna) oraz PMSM (sinusoidalna siła elektromotoryczna), montowanych w kołach przednich, tylnych  lub w napędzie centralnym
5. System regulacji prądu powodujący zmniejszenie tętnień momentu generowanego w silniku i ograniczenie odczuwalnych przez użytkownika drgań ramy roweru.
6. System współpracy z baterią powodujący eliminację stanów awaryjnego lub niespodziewanego wyłączenia napędu.
Zaprojektowane rozwiązanie będzie uwzględniać elementy półprzewodnikowe i mikrokontrolery najnowszych generacji.
 
b/ Układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię posiadać będzie następujące cechy/funkcjonalności:
1. Pełna kontrola baterii ogniw – cecha będzie powodować wydłużenie odcinka jazdy na baterii poprzez racjonalizację strat energii w baterii.
2. Pełna, zależna od wielu  parametrów kontrola procesu ładowania baterii oraz specjalna funkcja nadzorująca stan baterii w okresie wyłączenia z eksploatacji z możliwością generowania przez system komunikatów ostrzegających użytkownika o warunkach klimatycznych lub stanach rozładowania mogących mieć wpływ na zmniejszenie czasu eksploatacji baterii – cecha będzie powodować wydłużenie czasu użytkowania baterii (ilości cykli ładowanie-rozładowanie).
 
c/ Interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze” posiadać będzie następujące funkcjonalności:
1. Możliwość korzystania przez użytkownika e-roweru (poprzez Internet) z programów opracowanych  przez innych użytkowników lub  trenerów jazdy na rowerze; dzięki temu możliwe będzie, na poziomie użytkownika, dopasowanie sposobu  wspomagania do konkretnych potrzeb lub wymagań programów realizujących funkcje terapeutyczne, rekreacyjne lub edukacyjne.
2. Możliwość aktywnego udziału w społeczności użytkowników systemu sterowania, realizowanego za pomocą strony internetowej, polegającego na dzieleniu się swoimi doświadczeniami i pomysłami.
3. Możliwość zastosowania w systemie sterowania układu śledzenia pozycji (GPS), pozwalającego na dostosowywanie systemu sterowania układem wspomagania napędu rowerowego do wymagań określonych przepisami związanymi z obecnością roweru na ścieżce rowerowej, w obrębie której występują ograniczenia prędkości i mocy układu wspomagania; w samoczynnie załączającym się trybie „jazda na ścieżce”, system, bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika, będzie miał za zadanie wprowadzić normatywne ograniczenia parametrów, których przekroczenie nie jest dopuszczalne. Realizacja funkcjonalności będzie polegać na ustaleniu protokołu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę sterownika z bezprzewodowym urządzeniem przenośnym oraz ustaleniu zawartości rekordów danych wymienianych między urządzeniami w taki sposób, aby możliwe było oddziaływanie urządzenia przenośnego na parametry jazdy, bez możliwości wystąpienia zjawisk zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.
 
Usługa będzie uwzględniać wykonanie oprogramowania systemu wbudowanego i testowej aplikacji mobilnej w systemie Android, koniecznych do realizacji ww. funkcji sterownika.
 
Zakres usługi badawczo-rozwojowej:
 
1. Zadanie 1 Prace projektowe nad:
- układem elektronicznym realizującym funkcje sterownika opisane w punktach I.a-I.c,
- oprogramowaniem systemu wbudowanego,
- testową aplikacją mobilną w systemie Android.
 
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia, oprogramowania systemu wbudowanego i aplikacji mobilnej w systemie Android   zaprojektowanych w Zadaniu 1, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
Zadanie 2 będzie uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
 
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia powstałego w ramach Zadań 1-2 i wykonanie dokumentacji produkcyjnej.
 
Wykonawca sporządzi Raport z wykonanej usługi.
 
 
II. CZAS I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU OFERTY
 
Od ……………………………………………...  Do ………………………………………………….
 
Ilość  miesięcy: ……………………..
 
 
III. ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….)
 
IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….)
 
V. CENY NETTO I BRUTTO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
NR I OPIS ZADANIA CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN
Zadanie 1 Prace projektowe nad:
- układem elektronicznym realizującym funkcje sterownika opisane w punktach I.a-I.c,
- oprogramowaniem systemu wbudowanego,
- testową aplikacją mobilną w systemie Android.
…………… ………………………
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia, oprogramowania systemu wbudowanego i aplikacji mobilnej w systemie Android   zaprojektowanych w Zadaniu 1, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
 
Zadanie 2 będzie uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
…………… ……………………….
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia powstałego w ramach Zadań 1-2 i wykonanie dokumentacji produkcyjnej. …………………… ………………………..
 
 
VI.  DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
Doświadczenie w projektowaniu układów falownikowych dla silników trójfazowych potwierdzone publikacjami o tej tematyce w czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
 
Wykaz publikacji:
Lp. Nazwa publikacji Autor publikacji
1. ….. …..
2. ….. …..
3. ….. …..
 
VII. OPIS UDZIAŁU OSÓB TESTUJĄCYCH, WYBRANYCH W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY, ŻE BĘDĄ ONI REPREZENTATYWNI DLA POPULACJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (ZGODNIE Z ZAKRESEM ZADANIA 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)
 

Zapytanie ofertowe nr 1/UE plik do pobrania: zap ofertowe-us%uFFFDuga B-R 30082016-www-1