Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zapytanie ofertowe


Wieluń, 01.08.2016 r.

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 
 
Nazwa i adres jednostki naukowej
 
Zapytanie ofertowe nr 1/UE
na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej
 
dotyczące projektu pn. „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia funkcji użytkowych e-roweru” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
 
(Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)
 
I. Zamawiający:      
                             
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
 
NIP: 8320001755
REGON: 730018532
 
II. Cel projektu
 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w działalności gospodarczej Zamawiającego innowacyjnego sterownika dla poprawienia funkcji użytkowych e-roweru.
 
III. Przedmiot zamówienia:
 
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
 
Przedmiotem usługi badawczo-rozwojowej jest zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego sterownika e-roweru, wyposażonego w:
a/ mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego,
b/ układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię,
c/ interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”.
 
Specyfikacja usługi badawczo-rozwojowej:
 
a/ Mikroprocesorowy sterownik napędu elektrycznego
Zaprojektowanie i zbudowanie zunifikowanego systemu sterowania umożliwiającego realizację następujących funkcji:
- zapewnienie komunikacji z użytkownikiem poprzez interfejs w postaci bezprzewodowego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, komputer przenośny);
- zapewnienie zabezpieczenia napędu rowerowego przed użyciem przez osobę nie posiadającą narzędzia autoryzacji, realizowanego poprzez wpisanie kodu identyfikacyjnego lub posiadanie specjalnej aplikacji na urządzeniu przenośnym;
- umożliwienie dołączenia modułu GPRS pozwalającego na realizację funkcji zabezpieczenia  przeciwkradzieżowego poprzez przesyłanie użytkownikowi aktualnej pozycji GPS w przypadku wystąpienia próby jazdy bez autoryzacji;
- zapewnienie funkcji sterujących napędem pozwalających na  stosowanie systemu do zasilania różnego rodzaju silników rowerowych; system powinien  zapewnić optymalne warunki pracy dla konstrukcji z silnikami BLDC (trapezoidalna siła elektromotoryczna) oraz silnikami PMSM (sinusoidalna siła elektromotoryczna), montowanymi w kołach przednich, tylnych  lub w napędzie centralnym;
Zaprojektowane rozwiązanie powinno uwzględniać elementy półprzewodnikowe i mikrokontrolery najnowszych generacji w celu:
- zapewnienia skutecznego zabezpieczenia antykradzieżowego;
- możliwości stosowania urządzenia do współpracy ze zmieniającymi się na przestrzeni lat standardami komunikacji bezprzewodowej;
-  podniesienia efektywności energetycznej napędu  oraz uzyskania ulepszonych parametrów ruchowych takich jak:
  • zmniejszenie tętnień momentu generowanego w silniku, które pozwala na ograniczenie odczuwalnych przez użytkownika drgań ramy roweru dzięki zastosowaniu  zaawansowanego systemu regulacji prądu;
  • eliminacji stanów awaryjnego lub niespodziewanego wyłączenia napędu, dzięki zastosowaniu specjalizowanego systemu współpracy z baterią.
 
b/ Układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię
Zaprojektowanie i zbudowanie systemu sterowania bateriami ogniw elektrochemicznych, powiązanego ze sterownikiem napędu rowerowego w celu uzyskania ulepszonych parametrów eksploatacyjnych i ruchowych napędu  takich jak:
- wydłużenie odcinka jazdy na baterii poprzez racjonalizację strat energii w baterii dzięki zastosowaniu pełnej kontroli baterii ogniw (obecnie stosowane rozwiązania systemu współpracy napędu z ogniwami bateryjnymi pełnią jedynie funkcje zabezpieczeń nadprądowych);
- wydłużenie czasu użytkowania baterii (ilości cykli ładowanie-rozładowanie) poprzez zastosowanie pełnej, zależnej od wielu  parametrów kontroli procesu ładowania baterii oraz wprowadzenie specjalnej funkcji nadzorującej stan baterii w okresie wyłączenia z eksploatacji z możliwością generowania przez system komunikatów ostrzegających użytkownika o warunkach klimatycznych lub stanach rozładowania mogących mieć wpływ na zmniejszenie czasu eksploatacji baterii.
 
c/ Interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”
Zaprojektowanie i zbudowanie  interfejsu użytkownika zmieniającego rolę tego interfejsu z układu wyświetlająco zadającego na układ realizujący złożoną funkcjonalność o otwartej architekturze oprogramowania.
W ramach „inteligentnego interfejsu użytkownika” powinny zostać zaimplementowane narzędzia realizujące dowolne algorytmy sterowania wspomaganiem napędu rowerowego, które zostaną  określone przez użytkownika, terapeutę czy trenera jazdy na rowerze.
Zastosowanie „otwartej architektury oprogramowania systemu sterowania wspomaganiem” powinno:
- umożliwić korzystanie przez użytkownika e-roweru (poprzez Internet) z programów opracowanych  przez innych użytkowników lub  trenerów jazdy na rowerze; dzięki temu możliwe będzie, na poziomie użytkownika, dopasowanie sposobu realizacji wspomagania do konkretnych potrzeb lub wymagań programów realizujących funkcje terapeutyczne, rekreacyjne lub edukacyjne;
- dać możliwość aktywnego udziału w społeczności użytkowników systemu sterowania, realizowanego za pomocą strony internetowej, polegającego na dzieleniu się swoimi doświadczeniami i pomysłami;
- dać możliwość zastosowania w systemie sterowania układu śledzenia pozycji (GPS), pozwalającego na dostosowywanie systemu sterowania układem wspomagania napędu rowerowego do wymagań określonych przepisami prawnymi związanymi z obecnością roweru na „ścieżce rowerowej” w obrębie której występują na przykład ograniczenia prędkości czy mocy układu wspomagania; w samoczynnie załączającym się trybie „jazda na ścieżce”, system, bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika, ma za zadanie wprowadzić normatywne ograniczenia parametrów, których przekroczenie nie jest dopuszczalne.
Realizacja wyżej wymienionej funkcjonalności z punktu widzenia sterownika mikroprocesorowego ma polegać na ustaleniu protokołu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę sterownika z bezprzewodowym urządzeniem przenośnym (smartfon, tablet, komputer przenośny) oraz ustaleniu zawartości rekordów danych wymienianych między urządzeniami w taki sposób, aby możliwe było oddziaływanie urządzenia przenośnego na parametry jazdy, bez możliwości wystąpienia zjawisk niepożądanych, zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.
 
Zakres usługi badawczo-rozwojowej:
 
1. Zadanie 1 Prace projektowe nad  układem elektronicznym realizującym funkcje opisane powyżej w punktach a-c.
 
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia  zaprojektowanego w Zadaniu I oraz aplikacji testowej w systemie Android, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych
Zadanie 2 powinno uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
 
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia opisanego powyżej w punktach a-c  i wykonanie dokumentacji produkcyjnej.
 
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu z wykonanej usługi.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
 
IV.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
IV.2 Oferentami mogą być tylko jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.);
c) instytuty badawcze;
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt od a) do e), będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
IV.3 Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład zespołu  badawczego powinny wchodzić minimum dwie osoby ze stopniem naukowym, w tym przynajmniej jedna  w zakresie   „Automatyka napędu elektrycznego”.
IV.4 Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych koniecznych do realizacji usługi.
IV.5 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie V.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
  3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
 
VI. Kryteria oceny oferty
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
VI.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
 
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie X  niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie IX niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VIII  niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem III niniejszego zapytania;
- czas realizacji zamówienia w ofercie nie jest dłuższy niż 17 miesięcy i zawiera się w terminach wskazanych w punkcie nr VII niniejszego zapytania.
 
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 
VI.2 Kryteria punktowe
 
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.

·Cena [waga: 80%] 

  • Doświadczenie zespołu badawczego [waga: 20%] 
 
 
VI.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 
Kryterium Cena:
Cena najniższa / Cena badana x 80% x 100 pkt.
 
Kryterium Doświadczenie zespołu badawczego:
Posiadanie doświadczenia w projektowaniu układów falownikowych dla silników trójfazowych potwierdzone publikacjami o tej tematyce w czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
3 publikacje lub więcej  – 3/3 x 20% x 100 pkt.
2 publikacje – 2/3 x 20% x 100 pkt.
1 publikacja – 1/3 x 20% x 100 pkt.
0 publikacji – 0 /3 x 20% x 100 pkt.
 
VII. Termin i czas realizacji zamówienia: 01.01.2017 r. – 30.05.2018 r. (17 miesięcy)
Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia.
 
VIII. Sposób przygotowania ofert:
VIII. 1 Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej w języku polskim, na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i  zawierać wszystkie wymagane informacje:
- nazwę i adres oferenta;
- ceny netto i brutto w PLN osobno dla każdego Zadania;
- łączną cenę netto i brutto oferty;
- datę sporządzenia oferty;
- minimum 6-cio miesięczny termin/datę ważności oferty;
- czas i termin wykonania zamówienia;
- opis doświadczenia zespołu badawczego;
- opis udziału osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego (zgodnie z zakresem zadania 2);
- podpis oferenta.
VIII.2 Oferta powinna zawierać podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
VIII.3 Oferta powinna zawierać podpisaną przez oferenta Szczegółową specyfikację kosztów oferowanej usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania wraz z uzasadnieniem ich wysokości.
VIII. 4 Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej Formularza ofertowego wraz z załącznikami wymienionymi w punktach VIII.2 i VIII.3.
VIII. 5 Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych oraz wariantowych.
 
IX. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6) lub adres mailowy: jan.zasada@zasada-rowery.pl
 
X. Termin składania ofert: 16.08.2016 r. do godziny 24.00
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 
XI. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 17.08.2016 r.
 
XII. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego: jan.zasada@zasada-rowery.pl oraz na stronie internetowej www.parp.gov.pl
 
Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
Zamawiający zastrzega, że z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Wejście w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie  uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 
Zmiana umowy z wykonawcą zamówienia jest możliwa tylko w zakresie dotyczącym terminu realizacji zamówienia.
 
XIII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.zasada-rowery.pl, na stronie internetowej www.parp.gov.pl   oraz udostępnione w siedzibie Zamawiającego.
 
XIV. Osoba do kontaktu:
Jan Zasada ; tel. +48 43 843 42 93; email: jan.zasada@zasada-rowery.pl
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/UE
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
 
 
Oświadczam, że:
I. Oferent akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
 
II. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
III. Oferent posiada status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz przyznaną kategorię naukową ……………………., o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
 
IV. Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład zespołu  badawczego wchodzą minimum dwie osoby ze stopniem naukowym, w tym przynajmniej jedna  w zakresie   „Automatyka napędu elektrycznego”.
 
Lp Imię
i nazwisko
Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/ doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia
1 …. …. …. …. ….
2 …. …. …. …. ….
3 …. …. …. …. ….
…. …. …. ….
 
V. Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych koniecznych do realizacji usługi.
 
Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów technicznych Sposób wykorzystania w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia
….
….
…. ….
 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)
 
 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/UE
 
 
Data oferty:…………………………………………………….
Termin ważności oferty:………………………………………
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………….….
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………….
Adres email Oferenta: ………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
DO:
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 6
NIP: 8320001755
REGON: 730018532
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/UE z dnia 01.08.2016 r. skierowane przez Zamawiającego: Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi badawczo-rozwojowej, która będzie realizowana w ramach projektu „Opracowanie  i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia funkcji użytkowych e-roweru” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
 
 
I. PRZEDMIOT OFERTY
 
Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego sterownika e-roweru, wyposażonego w:
a/ mikroprocesorowy system kontroli napędu elektrycznego,
b/ układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię,
c/ interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”.
 
Specyfikacja usługi badawczo-rozwojowej:
 
a/ Mikroprocesorowy sterownik napędu elektrycznego
Zaprojektowanie i zbudowanie zunifikowanego systemu sterowania umożliwiającego realizację następujących funkcji:
- zapewnienie komunikacji z użytkownikiem poprzez interfejs w postaci bezprzewodowego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, komputer przenośny);
- zapewnienie zabezpieczenia napędu rowerowego przed użyciem przez osobę nie posiadającą narzędzia autoryzacji, realizowanego poprzez wpisanie kodu identyfikacyjnego lub posiadanie specjalnej aplikacji na urządzeniu przenośnym;
- umożliwienie dołączenia modułu GPRS pozwalającego na realizację funkcji zabezpieczenia  przeciwkradzieżowego poprzez przesyłanie użytkownikowi aktualnej pozycji GPS w przypadku wystąpienia próby jazdy bez autoryzacji;
- zapewnienie funkcji sterujących napędem pozwalających na  stosowanie systemu do zasilania różnego rodzaju silników rowerowych; system powinien  zapewnić optymalne warunki pracy dla konstrukcji z silnikami BLDC (trapezoidalna siła elektromotoryczna) oraz silnikami PMSM (sinusoidalna siła elektromotoryczna), montowanymi w kołach przednich, tylnych  lub w napędzie centralnym;
Zaprojektowane rozwiązanie powinno uwzględniać elementy półprzewodnikowe i mikrokontrolery najnowszych generacji w celu:
- zapewnienia skutecznego zabezpieczenia antykradzieżowego;
- możliwości stosowania urządzenia do współpracy ze zmieniającymi się na przestrzeni lat standardami komunikacji bezprzewodowej;
-  podniesienia efektywności energetycznej napędu  oraz uzyskania ulepszonych parametrów ruchowych takich jak:
  • zmniejszenie tętnień momentu generowanego w silniku, które pozwala na ograniczenie odczuwalnych przez użytkownika drgań ramy roweru dzięki zastosowaniu  zaawansowanego systemu regulacji prądu;
  • eliminacji stanów awaryjnego lub niespodziewanego wyłączenia napędu, dzięki zastosowaniu specjalizowanego systemu współpracy z baterią.
 
b/ Układ zarządzający bateriami ogniw magazynujących energię
Zaprojektowanie i zbudowanie systemu sterowania bateriami ogniw elektrochemicznych, powiązanego ze sterownikiem napędu rowerowego w celu uzyskania ulepszonych parametrów eksploatacyjnych i ruchowych napędu  takich jak:
- wydłużenie odcinka jazdy na baterii poprzez racjonalizację strat energii w baterii dzięki zastosowaniu pełnej kontroli baterii ogniw (obecnie stosowane rozwiązania systemu współpracy napędu z ogniwami bateryjnymi pełnią jedynie funkcje zabezpieczeń nadprądowych);
- wydłużenie czasu użytkowania baterii (ilości cykli ładowanie-rozładowanie) poprzez zastosowanie pełnej, zależnej od wielu  parametrów kontroli procesu ładowania baterii oraz wprowadzenie specjalnej funkcji nadzorującej stan baterii w okresie wyłączenia z eksploatacji z możliwością generowania przez system komunikatów ostrzegających użytkownika o warunkach klimatycznych lub stanach rozładowania mogących mieć wpływ na zmniejszenie czasu eksploatacji baterii.
 
c/ Interfejs użytkownika umożliwiający realizację zadań „inteligentnego sterowania o otwartej architekturze”
Zaprojektowanie i zbudowanie  interfejsu użytkownika zmieniającego rolę tego interfejsu z układu wyświetlająco zadającego na układ realizujący złożoną funkcjonalność o otwartej architekturze oprogramowania.
W ramach „inteligentnego interfejsu użytkownika” powinny zostać zaimplementowane narzędzia realizujące dowolne algorytmy sterowania wspomaganiem napędu rowerowego, które zostaną  określone przez użytkownika, terapeutę czy trenera jazdy na rowerze.
Zastosowanie „otwartej architektury oprogramowania systemu sterowania wspomaganiem” powinno:
- umożliwić korzystanie przez użytkownika e-roweru (poprzez Internet) z programów opracowanych  przez innych użytkowników lub  trenerów jazdy na rowerze; dzięki temu możliwe będzie, na poziomie użytkownika, dopasowanie sposobu realizacji wspomagania do konkretnych potrzeb lub wymagań programów realizujących funkcje terapeutyczne, rekreacyjne lub edukacyjne;
- dać możliwość aktywnego udziału w społeczności użytkowników systemu sterowania, realizowanego za pomocą strony internetowej, polegającego na dzieleniu się swoimi doświadczeniami i pomysłami;
- dać możliwość zastosowania w systemie sterowania układu śledzenia pozycji (GPS), pozwalającego na dostosowywanie systemu sterowania układem wspomagania napędu rowerowego do wymagań określonych przepisami prawnymi związanymi z obecnością roweru na „ścieżce rowerowej” w obrębie której występują na przykład ograniczenia prędkości czy mocy układu wspomagania; w samoczynnie załączającym się trybie „jazda na ścieżce”, system, bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika, ma za zadanie wprowadzić normatywne ograniczenia parametrów, których przekroczenie nie jest dopuszczalne.
Realizacja wyżej wymienionej funkcjonalności z punktu widzenia sterownika mikroprocesorowego ma polegać na ustaleniu protokołu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę sterownika z bezprzewodowym urządzeniem przenośnym (smartfon, tablet, komputer przenośny) oraz ustaleniu zawartości rekordów danych wymienianych między urządzeniami w taki sposób, aby możliwe było oddziaływanie urządzenia przenośnego na parametry jazdy, bez możliwości wystąpienia zjawisk niepożądanych, zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.
 
Zakres usługi badawczo-rozwojowej:
 
1. Zadanie 1 Prace projektowe nad  układem elektronicznym realizującym funkcje opisane powyżej w punktach a-c.
 
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia  zaprojektowanego w Zadaniu I oraz aplikacji testowej w systemie Android, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych
 
Zadanie 2 będzie uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
 
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia opisanego powyżej w punktach a-c  i wykonanie dokumentacji produkcyjnej.
 
Wykonawca sporządzi Raport z wykonanej usługi.
 
 
II. CZAS I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU OFERTY
 
Od ……………………………………………...  Do ………………………………………………….
 
Ilość  miesięcy: ……………………..
 
 
III. ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….)
 
IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….)
 
V. CENY NETTO I BRUTTO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
NR I OPIS ZADANIA CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN
1. Zadanie 1 Prace projektowe nad  układem elektronicznym realizującym funkcje opisane w punktach I.a - I.c. Formularza ofertowego
 
…………… ………………………
2. Zadanie 2 Budowa  prototypu urządzenia  zaprojektowanego w Zadaniu I oraz aplikacji testowej w systemie Android, zamontowanie w e-rowerze i wykonanie testów funkcjonalnych
 
Zadanie 2 będzie uwzględniać udział osób testujących, wybranych w sposób zapewniający, że będą oni reprezentatywni dla populacji użytkownika końcowego.
 
…………… ……………………….
3. Zadanie 3 Prace wdrożeniowe - Przygotowanie finalnej wersji projektu urządzenia opisanego I.a - I.c. Formularza ofertowego
 i wykonanie dokumentacji produkcyjnej.
 
…………………… ………………………..
 
 
VI.  DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
Doświadczenie w projektowaniu układów falownikowych dla silników trójfazowych potwierdzone publikacjami o tej tematyce w czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
 
Wykaz publikacji:
Lp. Nazwa publikacji Autor publikacji
1. ….. …..
2. ….. …..
3. ….. …..
 
VII. OPIS UDZIAŁU OSÓB TESTUJĄCYCH, WYBRANYCH W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY, ŻE BĘDĄ ONI REPREZENTATYWNI DLA POPULACJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (ZGODNIE Z ZAKRESEM ZADANIA 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)

Do pobrania: zap ofertowe-usługa B-R 01082016-www